Leufsta bruk

 

 

 

 

 

Om bruket

Redan på 1500-talet fanns det ett bondebruk (ett bruk ägt av traktens bönder) vid Lövsta. Det äldsta säkra årtalet i källorna för en hammare på orten är 1578. 1596 byggdes här ett kronobruk (ett statligt ägt bruk). Efter att bruket en tid varit förpantat till änkedrottning Kristina, utarrenderades Lövsta 1626 till Willem de Besche och Louis de Geer, varav den sistnämnde köpte loss bruket 1643.

Leufsta kom att utvecklas till Sveriges största järnbruk. Inte minst berodde detta på att kvalificerad arbetskraft rekryterades från Vallonien i nuvarande norra Belgien och södra Frankrike. Vallonerna införde ny teknik både avseende smide och kolning, och det s k vallonjärnet blev känt för sin höga kvalité. En del i framgångarna skall också tillskrivas den fina malmen från Dannemora gruvor.

Vid Louis de Geers död 1652 övertogs Leufsta av sonen Emanuel. Under dennes tid fick bruket den strikt utlagda plan som i stora drag är bevarad. 1719 brändes större delen av bebyggelsen ned, men blev på 1720-talet återuppbyggt efter samma mönster. 1730 blev Leufsta ett fideikommiss. Fideikommisset förblev i släkten de Geers ägo till 1917 då industrierna såldes till det Norduppländska storbolaget Gimo-Österby bruks AB. Bruksverksamheten lades ner 1926.

Litteratur:

Isaksson, Olov - Vallonbruk i Uppland - människor och miljöer, Stockholm 1995.

Thörnvall, Folke - Leufsta - ett gammalt upplandsbruk, Tierp 1985.

 

Om arkivet

 

När Gimo-Österby bruks AB köpte Leufsta bruk 1917 gjordes en uppdelning av Leufstas arkivmaterial. Äldre räkenskaper och vissa ämnesordnade handlingar blev kvar i de Geers ägo (dessa utgör nu det s.k. Leufstaarkivet, som i sin tur är uppdelad i två delar), medan yngre räkenskaper med flera handlingar följde med till den nye ägaren.

 

I detta arkiv finns dels det material som följde med till Gimo-Österby bruks AB i köpet 1917, dels handlingar från bruksdriften i Leufsta som uppstått under den nye ägaren. De typer av handlingar som följde med till Gimo-Österby bruks AB i köpet 1917 som innehåller information från flera bruksorter och gårdar som tidigare varit i släkten de Geers ägo, har förts till detta arkiv. De räkenskaper, längder etc. som Gimo-Österby bruks AB förde gemensamt för flera bruksorter, finns förtecknade i Gimo-Österby bruk AB:s eget arkiv. Så även de kartor och ritningar som följde med till Gimo-Österby bruks AB vid köpet 1917.

 

Arkivet ordnades, förtecknades och etiketterades på 1950-talet.  Materialet var då i Korsnäs AB:s ägo efter att Gimo-Österby bruks AB gått i konkurs 1936. Korsnäs AB förvarade arkivet i lokaler i Gimo fram till 1990, då det överfördes till bolagets centralarkiv i Lövstabruk. I samband med inventering 2008 uppdaterades förteckningen. Förteckningens struktur är i huvudsak densamma som den äldre, men vissa förändringar ansågs nödvändiga.